Seminarier LUFT

Här lägger vi in namn på föreläsare och rubriker allteftersom det blir klart. Läs mer om föreläsarna och innehållet under fliken FÖRELÄSARE. OBS! Redigeras och kompletteras under våren.
............................................................................................................

Seminarium A - torsdag 15.20 - 16.45

A:1     Lokal: OSTRAN

Jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS seminarium) Moderator: Sofia Dahlin
Sofia Dahlin - Hur kan vi, inom hälso- och sjukvården, arbeta för att bidra till en mer jämlik hälsa?
Linda Karlsson - Processen att genomföra rökfria utomhusmiljöer inom hälso- och sjukvårdsområden
Hanna Lundstedt och Birgitta Bergman - Personcentrerad vård - ett förhållningssätt för att möta befolkningens hälsoutmaningar
Anne Leppänen - Tobaksavvänjning på recept - skriftlig ordination av behandling för tobaksavvänjning

A:2    Lokal: VÖRTEN
Samtal om tobak räddar liv - Moderator: Ann Post
Matz Larsson - Hur ställer man tobaksfrågan så att liv räddas?
Agneta Hjalmarson - Tobaksavvänjning med personer som behöver extra stöd
Ann Post - Råd på tråd, att marknadsföra en samtalstjänst
Kristin Thomas och Ulrika Müssener - NEXit, sluta röka stöd i mobilen
Agneta Hjalmarson - Alla kan ge enkla råd om tobak

A:3   Lokal: HAVET
Tobaksförebyggande arbete i skolan och bland unga - Moderator: Fredrik Berling
Niklas Odén - Sex steg mot en tobaksfri skoltid
Maria Nilsson - Tobaksfria ungdomar, ny kunskapsöversikt på psykologer mot tobaks hemsida
Clara Henriksson - Aktuell statistik från CAN
Fredrik Nell - Pallen - en modell för tobaksfri verksamhet
Carin Håkansson - Tobaksfria ungdomar, bred satsning i Blekinge
Ingrid Edvardsson Aurin - Tobaksavvänjning-så vill vi ha det! En intervjustudie med ungdomar och unga vuxna

A:4   Lokal: SKOLMÄSTAREN
Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 - Moderator Ewy Thörnqvist
Vi presenterar bakgrunden till Tobacco Endgame initiativet (TE), nuläget och hur arbetet framöver ser ut. Handlingsplaner och stöd finns med målsättningen att stimulera ditt lokala arbete - utan det når vi inte ett rökfritt Sverige 2025.

Ewy Thörnqvist - Bakgrund till och innebörd av endgame-begreppet
Göran Boëthius - Så har opinionsstödet för TE i samhället utvecklats till idag
Lena Sjöberg - Fortsatta planer inkluderar också dig
Margareta Pantzar - Hela länet stöder! Exempel från Uppsala län

Hela länet stöder - praktisk övning för ditt län! Levande politiker att träna på!
Avslutande praktiska aspekter, tillgängligt stöd i din vardag............................................................................................................

Seminarium B - fredag 8.30 - 9.30

B:1   Lokal: HAVET

Rådgivning om tobak inom psykiatrin, beroendevård och särskilt utsatta grupper - Moderator: Barbro Holm Ivarsson
Birgitta Enmark - Integrationsarbete inom tandvården
Katarina Danielsson - Rökfri psykiatrisk slutenvård vid Akademiska sjukhuset
Atanas Petkovski - Modersmålsbaserad hälsokommunikation - det hälsostödjande systemet i Jönköpings län
Barbro Holm Ivarsson - Stödmaterial till psykiatrin

B:2   Lokal: VÖRTEN
Lagstiftning, tillsyn och policyarbete - Moderator: Suzanne Bengtsson
Suzanne Bengtsson - Betydelsen av en effektiv tillsyn
Josefin Jonsson - Nya EU gemensamma bestämmelser inom tobaksområdet och hur de påverkat svensk lagstiftning
Conny Carlsson - Kontrollköp som metod i tillsynsarbetet
Lena Rydman och Charlotte Nycander - Tobaksfritt HVB-hem, ett aktivt ställningstagande för god omvårdnad under hela placeringstiden

B:3   Lokal: SKOLMÄSTAREN
Etiska aspekter och hälsoekonomi - Moderator: Lena Sjöberg
Lars Lindholm - Rökintervention ur ett hälsoekonomiskt perspektiv
Joar Björk - Etiska aspekter på rökning och rökaren
Ingrid Talu - Tobaken, barnen och framtiden. Långsiktiga investeringar, är vi ett exempel för barnen?

B:4   Lokal: OSTRAN
Barnarbete, miljöaspekter och barnets rättigheter - Moderator: Maria Nilsson
Margareta Pantzar - Tobakspolitiken ska skydda barnen och utgå från barnkonventionen och tobakskonventionen
Helen Stjerna - NSGs utvecklingsarbete och hur det relaterar till en global hållbar utveckling
Maria Nilsson - Tobak som en fråga om mänskliga rättigheter

............................................................................................................

Seminarium C - fredag 10.00 - 11.00

C:1   Lokal: VÖRTEN
Levnadsvanor och NCD - Moderator: Iréne Nilsson Carlsson
Anna Mattsson - Uppdaterade nationella riktlinjer
Hans Lingfors - Kliniska kunskapsstöd
Annika Sandelin - Betydelsen av hälsosamma levnadsvanor i samband med operation

C:2   Lokal: SKOLMÄSTAREN
Folksjukdomen cancer och tobak - Moderator: Shirin Bartholdsson (RCC seminarium)
Shirin Bartholdsson - ”Kan vi redan se ett trendbrott i rökrelaterade cancersjukdomar?”
Sölvi Veiby - Rökning inte bara gör att man drabbas, nikotin "vinner" också över strålbehandlingen
Erika Häggström - Cancerpreventionskalkylatorn, vad är det och hur kan den användas?

C:3   Lokal: OSTRAN
Implementering, utvärdering och hälsolitteracitet - Moderator: Annika Frykholm
Karin Guldbrandsson - Att sprida och implementera, lättare sagt än gjort!
Per Tillgren - Utvärdering - en reflektion utifrån tobaksförebyggande arbete
Josefine Wångdahl - Hälsolitteracitet, vad är det och varför är det viktigt?

C:4   Lokal: HAVET
Snus, e-cigaretter och andra rökprodukter - Moderator: Barbro Holm Ivarsson
Barbro Holm Ivarsson - E-cigaretter - vad vet vi idag?
Cecilia Magnusson - Nya rön kring snusets hälsoeffekter
Anna Gunnerbeck - Snusanvändning under graviditeten - ett säkert alternativ till rökning?
Rathi Ramji - Vattenpipa - samband med mental ohälsa och drogbruk hos unga