Föreläsare LUFT 2020

Hittills bokade föreläsare finns under fliken program och seminarier 2020.
Nedan presenteras en del av dem lite mer ingående.

 

Ann Wilson
Moderator för konferensen. Som professionell dansare är Ann inte bara känd som en av domarna i Let´s Dance utan också en mycket uppskattad föreläsare, moderator och motivationscoach. Listan på mästerskapstitlar inom dans som Ann vunnit är lång, inte bara i Sverige utan också i Australien där hon tillbringat 15 år av sitt liv. I Helsingborg driver hon Ann Wison Dance and Fitness Academy. Under LUFT konferensen som moderator kommer Ann att coacha oss genom programmet mot en tobaksfri framtid med våra barn och unga i fokus. 

Ann Wilson välkomnar till LUFT 2020

10.00 Invigning av LUFT 2020 


"Set the scene"
Plenum 10.20 - 10.35

 

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Maria Nilsson,
Maria Nilsson, docent och forskare vid institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet. Hennes forskning handlar om klimatförändringen och påverkan på människors hälsa, med särskilt intresse för klimatanpassning, kommunikation och sårbara befolkningar. Där hon leder projekt i låg-, mellan-, och höginkomstländer. Sen 2015 har hon årligen publicerat i the Lancet och erhöll 2017 ett fellowship för ledarskap i global hälsa från SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) vid Kungliga Vetenskapsakademin. Maria har arbetat med tobaksfrågan sedan 1993, där hon idag också forskar inom området tobaksprevention och unga.

 


Internationell utblick
Plenum torsdag 10 september 10.35 - 12.05Anders Nordström

Anders Nordström

Anders Nordström
Dr Anders Nordström är Sveriges ambassadör för global hälsa vid utrikesdepartementet. Listan är lång på alla uppdrag kopplade till global hälsa och utvecklingsarbeten som Anders arbetat med under åren, till exempel inom WHO, Sida och Global Fund. Livsstilssjukdomar som är en av vår tids största utmaningar med rökningen som en viktig del berörs i Anders inledande omvärldsbevakning och presentation.


Patricia Lambert
Patricia Lambert är människorättsjurist från Sydafrika, och arbetade under åren 1997 - 2006 som juridisk rådgivare till den sydafrikanska regeringen under ordförandeskapen för Nelson Mandela och Thabo Mbeki. Hon har under många år varit aktiv i det tobaksförbyggande arbetet och är idag direktör för organisationen Tobacco Free Kids juridiska avdelning med huvudkontor i Washington, US. Patricia kommer i sin presentation att beröra tobaksfrågan i ett barnrättsperspektiv utifrån tobaksindustrins alla nya lockelser och produkter.


Margaretha Haglund reflekterar
Farmor Margaretha med mer än 40-års erfarenhet av tobaksförebyggande arbete, reflekterar och kommenterar. Margaretha är idag tobakspolitisk expert på Tobaksfakta - Oberoende Tankesmedja, tidigare vid Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut. Margaretha representerade Socialdepartementet vid framtagandet av WHO´s Tobakskonvention, med särskilt ansvar för artikel 12 om information, utbildning och opinionsbildning. År 1994 tilldelades Margaretha WHO:s medalj för sitt arbete och 2006 den prestigefyllda utmärkelsen Luther Terry Award, instiftad av amerikanska cancersällskapet. Nordisk utblick
Plenum torsdag 10 september 13.20 - 14.40Mervi Hara
Är idag vd för ASH, Action on Smoking and Health i Finland och har en master i Political Science. Med 30 års erfarenhet inom det tobaksförebyggande området har Mervi en viktig roll i arbetet med att utveckla och främja den finska lagstiftningen. Mervi är en nyckelperson i arbetet för ett tobaksfritt Finland och spelade också en viktig roll för Finlands del i INWAT (International Network of Women Against Tobacco), där hon idag sitter med i INWATS Advisory Board för Europa. Mervi har också fått utmärkelsen "Golden Helsingfors medalj" för sitt främjande arbete för ett tobaksfritt Helsingfors.


Gudlaug Birna Gudjonsdottir
Gudlaug Birna Gudjonsdottir är direktör för Reykjaviks cancerförening sedan 1997. Det är äldst och en av 30 medlemsorganisationer som bildar Islands cancerförbund. Reykjaviks cancerförening har åtagit sig att informera om cancer och prevention på förbundets vägnar sedan flera årtionden. Tobaksprevention har varit den mest omfattande uppgiften. Gudlaug är medlem i expertkommittén för "The Directorate of Health" om tobakskontroll.
Gudlaug har informatörsutbildning från Jönköpings universitet och MBA examen från Islands universitet.


Niels Them Kjaer
Niels Them Kjare är högste chef för det tobaksförebyggande arbetet på Kraeftens Bekaempelse i Danmark. Han har arbetat intensivt med införandet av ett nationellt program för tobaksavvänjning och de senaste åren med implementering av EU´s Tobaksproduktdirektiv, Danmarks Tobacco Endgame projekt; "Smokefree Future" och "the Danish Cancer Plan".

Niels sitter i styrelsen för the Danish Cancer Society, samt i styrelsen för the European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP). Han har en PhD i vetenskap och akademisk examen i ledarskap.


Nationell inblick - hur omsätter vi kunskap till handling?
Plenum fredag 11 september 11.10 - 12.15Johan Carlson
Generaldirektör är myndighetschef på Folkhälsomyndigheten och leder verksamheten. Johan är till sin profession infektionsläkare. Generaldirektörens kansli ansvarar för myndighetens övergripande ledningsstruktur. Ledningsgruppen leder och följer upp verksamhetens resultat och driver utvecklings- och förändringsarbete, men hanterar också operativa frågor. I ledningsgruppen ingår förutom generaldirektören, avdelningschefer och ledningsgruppens sekreterare/samordnare.Tillhandling mot en jämlikare hälsa - vi har allt att vinna!
Plenum fredag 11 september 13.30 - 15.00
Niclas Malmberg

Niclas Malmberg

Niclas Malmberg
Niclas Malmberg, vetenskapsjournalist och politiker, där han åren 2014-2018 var riksdagsledamot och kultur- och mediepolitisk talesperson för Miljöpartiet och ledamot i riksdagens kulturutskott. På uppdrag av föreningen VISIR genomförde han 2018 en omfattande översyn av forskningsläget som resulterade i rapporten Tobaksindustrins miljöpåverkan. En viktig rapport då tobakindustrins har en negativ påverkan på i stort sett alla av FN uppsatta hållbarhetsmål i Agenda 2030. Sen rapporten släpptes har Niclas varit en efterfrågad föreläsare i många sammanhang och under årets LUFT konferens får alla deltagare möjlighet att ta del av detta viktiga budskap.

"Hälsoeffekterna kan snarare ses som en del av tobaksindustrins negativa effekter. Genom detta bredare perspektiv inkluderas också snus, e-vätska och andra nikotinprodukter mer uppenbart i diskussionen, och den svenska tobaksindustrins ståndpunkt att rättfärdiga snus med att snus är bättre än cigaretter förlorar i relevans." Citat ut inledningen till rapporten.

Rubrik: Tobaksindustrins miljöpåverkanSEMINARIE A
Torsdag 10 september 15.20 - 16.45


A:1 - Tobaksavvänjning i utveckling

Moderator: Lena Lundh


Matz Larsson

Matz Larsson

Matz Larsson
Matz Larsson är överläkare vid Hjärt Lung Fysiologikliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro och docent vid Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande vård vid Lunds Universitet. Matz arbetar kliniskt 50% med lungmedicin och 50% med tobaksprevention. Han har disputerat om passiv rökning och forskar även om läkemedel, metodik vid tobaksavvänjning, skolpolicy om tobak, spirometri- rökavvänjning, evolutionsbiologi  mm. Utbildar inom områdena tobaksprevention och MI. Matz är en aktiv och efterfrågad föreläsare till elever på skolor och till allmänheten, han har också skapat en ståuppföreställning om tobak. 

Rubrik: Rökstoppsbasen 
En nationella rökstoppsbas kan ge Svensk tobaksavvänjning ett lyft. Om bakgrund, nuläge och framtid, och hur kan den nyttjas i klinisk vardag och i vetenskapligt arbete. 

 


A:2 - Rökfria stads- och utomhusmiljöer

Moderator: Linda Karlsson


Linda Karlsson
Linda Karlsson, hälsoprocessledare på enheten Folkhälso- och statistik enheten, Regionledningskontoret i Region Östergötland. Linda arbetar med många olika frågor som rör hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete framförallt på strategisk nivå.

Den 1 januari 2016 infördes helt rökfria hälso- och sjukvårdsområden i Region Östergötland, med positiva möjligheter som budskap. En möjlighet till rökfrihet för allla och inte ett förbud för vissa. Det har nu gått fyra år sen införandet. Linda berättar om vägen fram till idag, om tobaksinformatörer och hjälpen de haft av positiva och humoristiska budskap.
 
Rubrik: "Med humor och tobaksinformatörer blev Region Östergötlands utomhusmiljöer rökfria"


A:3 - Tobaksfria unga

Moderator: Ywonne Wiklund


Sofia Ekström
Sofia Ekström är Sociolog i grunden och arbetar som projektledare för Fimpar du Fimpar jag i Region Kronoberg. Sedan sommaren 2018 har hon tillsammans med sin närmsta kollega Ingrid Edvardsson Aurin tagit fram en tobaksavvänjningsmodell anpassad för unga. Tillsammans med unga och unga vuxna själva har modellen utformats och utvärderas nu av extern utvärderare Anita Boij. Modellen presenteras under föreläsningen.

Rubrik: "Fimpar du - fimpar jag"


SEMINARIE B
Fredag 11 september 8.30 - 9.30


B:1 - Kunskapsstyrning och tobaksprevention inom hälso-, sjukvård och tandvård

Moderator: Lina Jarledal Blom


Lena Skytt och Jenny Lindqvist
Lena Skytt är hjärtsjuksköterska och arbetar på hjärtmottagningen, hon följer upp hjärtinfarktpatienter med tobaksavvänjning. Ett arbete som gett goda resultat där kliniken idag är en av de bästa hjärtmottagningen i landet genom att få patienterna att sluta röka. Sluta röka är en av de största insatserna för att förhindra återinsjuknande i hjärtinfarkt. 

Jenny Lindqvist arbetar som KOL-sjuksjuksköterska på KOL-mottagningen. På KOL-mottagningen följs patienter med svår KOL och upprepade exacerbationer. Sluta röka är den viktigaste delen i behandlingen för KOL-patienterna och ett återkommande ämne vid varje besök.

På föreläsningen berättar de om hur Medicinkliniken utbildat diplomerade tobaksavvänjare som aktivt arbetar med tobaksprevention i teamen och hur de via deras kvalitetsregister kan uppvisa goda resultat. Och om hur det på Hjärt- och KOL mottagningen är naturligt att prata om och följa upp tobaksbrukande patienter.

Rubrik: "Tobaksprevention inom KOL- och Hjärtsjukvård på Nyköpings lasarett"


B:2  - Tobaksfri livsstart

Moderator: Katarina Östergren


Felicia Nordenstam

Felicia Nordenstam

Felicia Nordenstam
Felicia Nordenstam, överläkare Barnkardiolog, medicine doktor som är verksam vid Barnhjärtcentrum Stockholm/Uppsala samt forskare vid KI. Felicia är barnläkare och har forskat på hur snus under fosterlivet och vid amning påverkar barnets hälsa. Hon disputerade 2019 med den uppmärksammade avhandlingen "Prenatal snus exposure and cardiovascular effects in the child". Felicia har arbetat som barnkardiolog de senaste tio åren på Karolinska sjukhuset och är specialiserad på fosterkardiologi sedan fyra år tillbaka. Utöver snusforskning bedriver hon även forskning inom fosterkardiologi, diagnostik av hjärtfel hos foster samt hjärtfunktion vid medfött diafragmabråck.

Föreläsningen innehåller en genomgång av resultaten från de studier som finns om snus under graviditeten och diskussion kring riskerna med andra nikotinkällor som e-cigaretter och tobaksfritt snus.   

Rubrik: "Snus under graviditeten- risk för barnets hälsa på sikt?"


B:3 - Tillsyn, tobak och tobakslagens efterlevnad

Moderator: Stefan Åberg


Stefan Åberg
Stefan Åberg arbetar som ANDT-samordnare på Socialförvaltningens tillståndsenhet i Helsingborg stad. Stefan har arbetat förebyggande med alkohol, narkotika, doping och tobak i tio års tid. Under åren har han lagt mest kraft på tobaksfrågan. Hans filosofi för att lyckas minska tobaksrökandet är att samverka med olika aktörer och att våga prova nya arbetsmetoder. 

Helsingborg har skapat hemsidan https://verktygsladanhbg.se där olika lektionsmaterial, föräldrainformation och annan viktig information finns. Genom de olika tobaksprojekt som skapats har skolorna varit delaktiga med framtagandet av lektionsmaterialet vilket blivit en succé. Stefan kommer att lyfta fram innehåll och material på hemsidan och berätta om hur de gått tillväga i arbetet med filmer, affischer och rökförbudsskyltar.

Rubrik: "Framgångsfaktorer med ett förebyggande arbete"


SEMINARIE C
Fredag 11 september 10.00 - 11.00


C:3 - Mångkulturell tobaksinformation och avvänjning


Birgitta Enmark
Birgitta Enmark är legitimerad tandhygienist med ansvar att samordna tandvård till asyl/ nyanlända samt det tobaksförebyggande arbetet för Folktandvården Gävleborg AB, hon sitter även  med i styrelsen för Tandvård mot tobak.

Rubrik: "Tobaksinformation till nyanlända inom tandvården"


Anne Leppänen

Anne Leppänen

Anne Leppänen
Anne Leppänen, är disputerad folkhälsovetare och arbetar som projektsamordnare vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet. Hennes forskning handlar om utvärdering och implementering av Tobaksavvänjning på recept i primärvården med fokus på utsatta grupper i Stockholm. 

Tobaksavvänjning på recept är en ny behandlingsmetod som har utvärderats i primärvården i Region Stockholm med fokus på socioekonomiskt utsatta områden. Resultat från utvärderingen kommer att presenteras, inklusive hur vårdpersonal och patienter upplever Tobaksavvänjning på recept och om fler patienter lyckas sluta använda tobak med denna metod jämfört med standardbehandling för tobaksavvänjning. Pågående arbete om metoden kommer även att presenteras. 

Rubrik: "Tobaksavvänjning på recept"


Arja Leppänen
Arja Leppänen arbetar som regional samordnare på enheten Välfärd och folkhälsa i Region Sörmland. Arja har under många år stöttat cancerpatientföreningar och var med vid bildandet av Nätverket mot cancer 2009 och utsågs 2020 till årets cancernätverkare. Regionen använder modellen, Goda vanor för ett friskare liv, och samverkar med kommuner om hur man kan öka kunskapen om levnadsvanor för att som individ minska risken att få cancer. Modellen startade som ett pilotprojekt i Botkyrka 2015.

Arja kommer att berätta om arbetet med att utbilda hälsoinformatörer med lokal tillhörighet, som har kulturkännedom och som informerar på modersmålet. Detta är en stor framgångsfaktor i arbetet med målsättningen att minska ojämlikheter i hälsa, genom att med nya arbetssätt nå en bredare grupp av medborgare.

Rubrik: "Mångkulturell hälsoinformation"

 


Emira Hassanov
Emira Hassanov är enhetschef för hälsokommunikatörer på Flyktingmedicinskt centrum i Region Östergötland. Hon ansvarar för utformning av insatserna samt personal och administration.

Emira kommer att berätta om hälsokommunikatörernas insatser gällande tobaksavvänjning, där de vänder sig till personer med utländskt bakgrund vars vardag präglas av tobaksbruk och nikotinberoende. Hälsokommunikatörerna tar emot patienter från hela Östergötland och  tack vare deras unika kompetens har de möjlighet att hjälpa individerna, i en grupp som ibland är svår att nå för att sluta röka.

Rubrik: "Modersmålsbaserad tobaksavvänjning i Region Östergötland"