Föreläsare LUFT 2020

Här kommer vi inom kort att presentera alla föreläsare.

 

Tills vidare får presentation av föreläsare från LUFT konferensen 2017 ligga kvar, tids nog kommer den att bytas ut till information om föreläsarna till LUFT 2020 i Helsingborg.

Presentationer och filmade föreläsningar från LUFT 2017 i Eskilstuna finner du under LUFT GENOM ÅREN

 

 Fredrik Berling
Kommer att vara moderator under konferensen. Fredrik är journalist i botten, har jobbat en hel del för TV, där han varit med och skapat programmet Hjärnkontoret, och bl a arbetat med Lilla sportspegeln och Vasaloppet. Med sitt stora intresse för människor och olika typer av mötesplatser tar han idag framförallt utmanande uppdrag som moderator och konferencier. Under 2017 års LUFT konferens kommer Fredrik med hjälp av olika föreläsare att lotsa oss från kunskap till handling mot målet Ett rökfritt Sverige 2025.
Fredrik Berling är nominerad till bästa moderator 2016!

Här hälsar Fredrik er alla välkomna till konferensen


10.00 Invigning av LUFT 2017 med sång och välkomsttal av lokala företrädare


"Set the scene"
Plenum 10.20 - 10.35

 


Margaretha Haglund
Margaretha Haglund är tobakspolitisk expert på Tobaksfakta - Oberoende Tankesmedja sedan 2011. Margareta har i närmare 40 år haft en framstående position i det tobaksförebyggande arbetet i Sverige, 1979 - 1992 som tobakspolitisk expert på Socialstyrelsen, 1992 - 2007 på Statens Folkhälsoinstitut, med fortsatta expert uppdrag till institutet fram till 2011. Margareta har också representerat Socialdepartementet och Sverige 1998 - 2010, i de internationella förhandlingarna om WHO:s Tobakskonvention, med särskilt ansvar för framtagandet av riktlinjer för artikel 12 om information, utbildning och opinionsbildning. 1997 - 2006 var Margaretha ordförande i INWAT, Internationellt kvinnonätverk. År 1994 tilldelades Margaretha WHO:s medalj för sitt arbete och 2006 den prestigefyllda utmärkelsen Luther Terry Award, instiftad av amerikanska cancersällskapet.

Margaretha är en ofta anlitad föreläsare både nationellt och internationellt och kommer här att "sätta scenen" för det internationella passet men också för hela konferensen.


Internationell utblick
Plenum torsdag 14 september 10.35 - 12.05


Parul Sharma
Är rektor på The Academy for Human Rights Business, Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge, författare och ordförande i regeringens delegation för Sveriges genomförande av 2030-målen, Agenda 2030. Parul har en gedigen bakgrund i kontroller av leverantörsled i högriskländer, där hon i sitt arbete stött på exploatering av människor och miljö. Hon kommer i sin presentation att förklara risker i våra leverantörskedjor samt vilka kontrollsystem som måste finnas på plats. Parul lyfter in tobaksindustrin kopplat till hållbarhetsmålen och hur dessa påverkar hållbar konsumtion idag.
Citat från Parul: "Jag försöker understryka sambandet miljö och social hänsyn. Mina revisioner och mitt arbete på fältet visar att exploatering av arbetskraft resulterar i svårt miljöspill. Det vill säga miljörisken i att ha människoförtryck! De ekonomiska-sociala beteenden som påverkar miljö och klimat."


Bosse Pettersson
Bosse Pettersson har arbetat med folkhälsofrågor sedan 1976, från det lokala till det globala. Han har innehaft ledande positioner inom Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet och anlitats både av WHO och EU. Inom WHO har han varit en av de drivande krafterna bakom den globala alkoholstrategin och att FN antog en global plan för att bekämpa de icke smittsamma sjukdomarna, där tobaksbruk är en av de fyra främsta riskfaktorerna. Bosse gick i pension 2016 och arbetar nu vidare som fristående folkhälsokonsult


Florence Berteletti
För sitt starka ledarskap och diplomatiska förhållningssätt utsågs Florence år 2009 till vd för Smoke Free Partnership (SFP), med säte i Bryssel. Florence har framgångsrikt drivit och lagt grunden till det arbete som resulterade i Tobaksproduktidirektivet (TPD) och dess omfattande och viktigt åtgärder. Ms Berteletti är en eftertraktad talare och har under åren medverkat i olika konferenser om WHO´s ramkonvention och arbetet med kontroll av icke- smittsamma sjukdomar inom ramen för hälsa 2020. Som medlem i WHO:s i Senior Advisory Board, har Florence medverkat i genomförandet av ramkonventionen om tobakskontroll i Europaregionen.
SFP är ett nätverk som innefattar cancerforskning i Storbritannien, European Heart network och Nederländska Cancer Society (DSC). Tillsammans strävar de efter att främja tobakskontroll, opinionsbildning och forskningspolitik i samarbete med övriga EU länders nätverk och organisationer för tobakskontroll och en god hälsa.


Nordisk utblick
Plenum torsdag 14 september 13.20 - 14.40Mervi Hara
Är idag vd för ASH, Action on Smoking and Health i Finland och har en master i Political Science. Med 30 års erfarenhet inom det tobaksförebyggande området har Mervi en viktig roll i arbetet med att utveckla och främja den finska lagstiftningen. Mervi är en nyckelperson i arbetet för ett tobaksfritt Finland och spelade också en viktig roll för Finlands del i INWAT (International Network of Women Against Tobacco), där hon idag sitter med i INWATS Advisory Board för Europa. Mervi har också fått utmärkelsen "Golden Helsingfors medalj" för sitt främjande arbete för ett tobaksfritt Helsingfors.


Ingrid Stenstadvold Ross
Är utbildad i stadsvetenskap vid Universitetet i Oslo. Hon är idag sektionschef för det förebyggande arbetet i Norska Kraeftforeningen, där det tobaksförebyggande arbetet är centralt. Ingrid har 10 års erfarenhet av politiskt påverkansarbetet. Kraeftforeningen har spelat och spelar en avgörande roll när det handlar om arbetet för en tuffare tobakslagstiftning i Norge. I december 2016 kom också beslutet från Stortinget om "plain packaging" på både cigaretter och snus.
Rubrik: "Eksponeringsforbud og nøytrale tobakkspakker – Norske erfaringer"

 

 


Gudlaug Birna Gudjonsdottir
Gudlaug Birna Gudjonsdottir är direktör för Reykjaviks cancerförening sedan 1997. Det är äldst och en av 30 medlemsorganisationer som bildar Islands cancerförbund. Reykjaviks cancerförening har åtagit sig att informera om cancer och prevention på förbundets vägnar sedan flera årtionden. Tobaksprevention har varit den mest omfattande uppgiften. Gudlaug är medlem i expertkommittén för "The Directorate of Health" om tobakskontroll.
Gudlaug har informatörsutbildning från Jönköpings universitet och MBA examen från Islands universitet.


Niels Them Kjaer
Niels Them Kjare är högste chef för det tobaksförebyggande arbetet på Kraeftens Bekaempelse i Danmark. Han har arbetat intensivt med införandet av ett nationellt program för tobaksavvänjning och de senaste åren med implementering av EU´s Tobaksproduktdirektiv, Danmarks Tobacco Endgame projekt; "Smokefree Future" och "the Danish Cancer Plan".

Niels sitter i styrelsen för the Danish Cancer Society, samt i styrelsen för the European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP). Han har en PhD i vetenskap och akademisk examen i ledarskap.


Nationell inblick - hur omsätter vi kunskap till handling?
Plenum fredag 15 september 11.10 - 12.15Johan Carlson
Generaldirektör är myndighetschef på Folkhälsomyndigheten och leder verksamheten. Johan är till sin profession infektionsläkare. Generaldirektörens kansli ansvarar för myndighetens övergripande ledningsstruktur. Ledningsgruppen leder och följer upp verksamhetens resultat och driver utvecklings- och förändringsarbete, men hanterar också operativa frågor. I ledningsgruppen ingår förutom generaldirektören, avdelningschefer och ledningsgruppens sekreterare/samordnare.Agneta Karlsson
Statssekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Agneta är politiskt anställd chefstjänsteman i Regeringskansliet och leder arbetet närmast ministern. Agneta representerar Socialdepartementet på LUFT-konferensen och kommer att presentera aktuellt inom det tobaksförebyggande området kopplat till ANDT-strategin.Foto: Socialstyrelsen

Foto: Socialstyrelsen

Olivia Wigzell
Generaldirektör för Socialstyrelsen. Olivia Wigzell har tidigare varit chef för enheten för folkhälsa och sjukvård vid Socialdepartementet och har lång erfarenhet från vård- och omsorgssektorn samt offentlig förvaltning. Wigzell har exempelvis varit landstingsråd, politiskt sakkunnig, oppositionsborgarråd, förbundssekreterare vid Vårdförbundet, liksom chef vid dåvarande enheten för utvärdering och uppföljning vid Socialstyrelsen.


Emil Broberg
Emil Broberg (v) är 3:e vice ordförande för Sveriges kommuner och landsting, samt gruppledare för Vänsterpartiet i Region Östergötland.


Tillhandling mot en jämlikare hälsa - vi har allt att vinna!
Plenum fredag 15 september 13.30 - 15.00Olle Lundberg
Olle Lundberg, professor vis CHESS, Stockholms universitet och har arbetat som forskare i mer än 25 år. Hans arbete har rört sig kring frågor om välfärd, åldrande och ojämlikhet i hälsa, och inte minst om hur välfärds- och socialpolitik är kopplat till ojämlikhet i hälsa.
Han har medverkat i flera olika internationella projekt och översikter, bl.a den Europeiska review som professor Michael Marmot ledde för WHO. Han har sedan 2015 lett Kommissionen för jämlik hälsa som överlämnat tre betänkanden till regeringen. Slutbetänkandet, "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47)" överlämnades den 2 juni till social- och folkhälsominister Annika Strandhäll och finansminister Magdalens Andersson.
Olle kommer att presentera delar av kommissionsarbetet.


Utdelning av det stora LUFT priset
och föreläsning av mottagaren av 2017 års LUFT-pris.

 

Utdelning av A Non Smoking Generations Guldvingepris

Utdelning av Psykolger, Socionomer och Folkhälsovetare mot tobaks Ungdomsstipendium


Mats Andersson
Mats Andersson, fd VD för fjärde AP-fonden, idag rådgivare till Rockefeller Foundation har utsetts till 2017-års vinnare av det stora LUFT-priset. Ett pris som han tilldelas för arbetet inom AP4, som blev den första pensionsfonden att fatta beslut om att inte längre fondplacera i tobaksbolag. AP4 har också uttalat sig om att tobaksproduktion och - konsumtion motverkar FN:s långsiktiga globala hållbarhetsmål, något som AP4 förväntar sig att många investerare i framtiden ska ställa sig bakom.
I samband med utdelningen av priset ger Mats en föreläsning.

Rubrik: Tobaksaktier kan aldrig ha en plats hos en ansvarstagande pensionsfond


Angela Larsson
Angela är Youtuber och frilansskribent och har skrivit artiklar för Amelia, Aftonbladet och Metro med flera. Tusentals ungdomar besöker varje dag youtube och följer sina idoler där. Angela möter ungdomarna på deras villkor och sprider kunskap och värdefulla insikter när det handlar om tobak. För att nå ut till en bredare publik har NSG samarbetat med en rad olika youtubers, bland andra Daniel H som nyligen fick pris i Guldtuben för "bästa budskap". Angela kommer att bjuda på några smakprov och kort berätta vad som krävs för att lyckas på youtube, ett ungdomsperspektiv på handling mot tobaksfrihet.


SEMINARIE A
Torsdag 14 september 15.20 - 16.45


A:1 - Tillsammans för bästa möjliga hälsa och vård - Integrated healthcare

Moderator: Sofia Dahlin


Sofia Dahlin
Sofia är nationell koordinator för det svenska nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) där alla Sveriges regioner och landsting är medlemmar, samt ST-läkare i socialmedicin.
Under föreläsaningen kommer Sofia att prata om en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård, vad innebär den och vilken roll har den för ett rökfritt Sverige? Detta beskrivs utifrån fyra perspektiv: patientperspektivet, befolkningsperspektivet, medarbetarperspektivet samt styr- och ledningsperspektivet.

Rubrik: Hur kan vi inom hälso- och sjukvården arbeta för att bidra till en mer jämlik hälsa?

 


Linda Karlsson
Hälsoprocessledare i Region Östergötland som varit processledare i arbetet med att genomföra rökfria utomhusmiljöer inom hälso- och sjukvården i regionen. Linda kommer att redogöra för processen och utifrån ett hälso och hänsynsperspektiv. Den första januari 2016 infördes rökfria utomhusmiljöer, ett långsiktigt och ständigt pågående arbete, som också är ett viktigt steg i arbetet för ett rökfritt Sverige 2025.

Rubrik: Processen att genomför rökfria utomhusmiljöer inom hälso- och sjukvården.
Hanna Lundstedt
Samordnare inom PCV i Landstinget Sörmland som sedan fyra år tillbaka arbetat med att införa personcentrerad vård, vilket visat sig vara ett mycket effektivt arbetssätt för att möta patienternas behov. Framtidens hälsoutmaningar kräver nya arbetssätt och lösningar.
Birgitta Bergman
Birgitta är hälsoutvecklare och utbildare i Motiverande samtal (MI) inom landstinget i Sörmland. MI är en rekommenderad samtalsmetod i de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder och personcentrerad vård. Birgitta kommer även att leda pausgympan tillsammans med Fredrik.

Hanna och Birgitta ger konkreta tips på hur man kan arbeta personcentrerat inom hälso-och sjukvården.

Rubrik:  "Personcentrerad vård - ett förhållningssätt för att möta befolkningens hälsoutmaningar"

 


Anne Leppänen
Anne är folkhälsovetare och doktorand vid institutionen för larande, informatik, management och etik på Karolinska institutet, Hennes forskning handlar om tobaksavvänjning på recept som en ny metod för att hjälpa patienter i primärvården i Stockholm att sluta använda tobak, detta med särskilt fokus på socioekonomiskt utsatta grupper.

Rubrik: Tobaksavvänjning på recept - skriftlig ordination av behandling för tobaksavvänjning


A:2 - Samtal om tobak räddar liv

Moderator: Ann Post


Foto: Ulla-Carin Ekblom

Foto: Ulla-Carin Ekblom

Matz Larsson
Överläkare, med dr och lungspecialist och specialist inom rökavvänjning, på Örebro Universitetssjukhus. 

Rubrik: "Livräddande ord och frågor"


Ann Post
Ann Post är även moderator för detta seminarium. Hon har mångårig erfarenhet av tobaksfrågan genom tobaksavvänjning, utbildning och forskning och är idag verksam inom Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Stockholms läns landsting. Hon är också aktiv i de ideella föreningarna Sjuksköterskor mot Tobaks och Tankesmedjan Tobaksfakta. Ann kommer att berätta om arbetet på Sluta-röka-linjen och om hur de i sitt arbete kan bidra till att nå målet om ett rökfritt Sverige 2025.

Rubrik: Råd på tråd - att marknadsföra en samtalstjänst

 

 


Agneta Hjalmarson
Agneta är psykolog, docent och sekreterare i Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot tobak (PmT). Har arbetat med forskning och utveckling av tobaksavvänjningsmetoder och i 35 år som kliniker vid Mottagningen för tobaksavvänjning vis Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Presenterar en nyskriven folder "Tobaksavvänjning med personer som behöver extra stöd" framtagen av PmT i samarbete med Sjuksköterskor mot tobak. Samt den film som Agneta och Barbro Holm Ivarsson tagit fram tillsammans med Socialstyrelsen som stöd för metoden Enkla råd, som kan ges av alla. Film och material är uppdaterade under 2017.

Rubrik: Tobaksavvänjning med personer som behöver extra stöd

Rubrik: Alla kan ge enkla råd om tobak


Ulrika Müssener t v, är bitr. universitetslektor och avdelningschef på Avd Samhällsmedicin på Linköpings universitet. Hennes forskning har fokus på mötet mellan människor i frågor kring hälsa, livsstil och ändrade levnadsvanor. Här presenteras hennes senare projekt, om möten i elektronisk form, t ex via SMS för att stötta unga människor att sluta röka eller för att konsumera mindre mängd alkohol.

Kristin Thomas är postdoktor på Avd Samhällsmedicin på Linköpings universitet. Hennes nuvarande forskning handlar om utveckling och utvärdering av sms-baserade interventioner för att främja hälsa och ändra levnadsvanor bland olika målgrupper t ex gymnasieelever. Ett pågående projekt handlar om implementeringen och utvärderingen av ett sms-baserat sluta-röka stöd riktad till gymnasieelever i Sverige.

Rubrik: NEXit - sluta röka stöd i mobilen
A:3 - Tobaksförebyggande arbete i skolan och bland unga

Moderator: Fredrik BerlingNiklas Odén
Niklas Odén har över 20-års erfarenhet av att arbeta med metodutveckling, utbildning, processledning och implementering av ANDT-förebyggande arbete i skola och andra barn och ungdomsmiljöer. Bland annat som projektledare för A Non Smoking Generations metodutvecklingsprojekt och som expert inom ramen för Skolverkets regeringsuppdrag kring ANDT. Under sin föreläsning kommer han att berätta om den modell – sex steg mot en tobaksfri skoltid – som han tagit fram och just nu handleder ett 20-tal grund- och gymnasieskolor i. Läs mer på www.tobaksfriskoltid.nu

Rubrik: Sex steg mot en tobaksfri skoltid

 

 


Clara Henriksson
Clara är utredare på CAN med särskilt fokus på konsumtionsutvecklingen av tobak. Hon arbetar med CAN:s årliga rapport om Drogutveckligne i Sverige, med undersökningen Skolelevers drogvanor och med Monitormätningarna. Clara kommer att presentera aktuell statistik från CAN

Rubrik: Aktuell tobaksstatistik från CAN


Fredrik Nell
Fredrik Nell har arbetet med drogförebyggande åtgärder och socialt ungdomsarbete inom Stockholm stad i 12 år. Det senaste dryga året anställd som Preventionssamordnare på Norrmalms stadsdelsförvaltning. Tillsammans med två projektledare och samtliga preventionssamordnare i innerstan har han sedan 2015 arbetat med projektet "Tobaksfri innerstad". Fredrik kommer att presentera en metod och modell som växt fram under projektets gång.

Rubrik: "Pallen- en metod för tobaksfri verksamhet"


Carin Håkansson
Carin arbetar på Länsstyrelsen i Blekinge, där hon är projektledare för TBU - tobaksfria barn och unga i Blekinge. Ett länsövergripande samarbetsprojekt för tobaksprevention.

Rubrik: Mobilisering och mod - hur vi jobbar tillsammans i tobaksfrågan.


Ingrid Edvardsson Aurin
Ingrid arbetar som folkhälsoutvecklare ohc FoU-handledare i region kronoberg. Forskningen är främst inriktad mot ungdom och tobak och hon kommer här att presentera studien som bygger på intervjuer med ungdomar och unga vuxna.

Rubrik: Tobaksavvänjning-så vill vi ha det! En intervjustudie med ungdomar och unga vuxna


A:4 - Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025


Göran Boëthius, Ewy Thörnqvist och Lena Sjöberg
Göran är ordförande i Tobaksfakta - oberoende tankesmedja och Ewy är generalsekreterare i föreningen. Tillsammans med Lena Sjöberg, kanslichef på Yrkesföreningar mot tobak och ansvarig för det regionala arbetet med Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 kommer de att tillsammans med gäster visa på goda exempel, handlingsplaner och aktiviteter som breddar vägen för att nå målet.SEMINARIE B
Fredag 15 september 8.30 - 9.30


B:1 - Rådgivning om tobak inom psykiatrin, beroendevård och särskilt utsatta grupper

Moderator: Barbro Holm IvarssonBarbro Holm Ivarsson
Barbro är psykolog och ordförande i Yrkesföreningen Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak. Hon arbetar som konsult, utbildare och författare på området sjukdomsförebyggande metoder, framförallt tobaksavvänjning och motiverande samtal MI. Barbro har skrivit flera utbildningsböcker med fokus på rådgivning och tobaksavvänjning inom psykiatrin, beroendevård och socialtjänst. På uppdrag av HFS, Hälsofrämjande sjukhus har hon tagit fram ett bildspel som utbildning- och informationsstöd för rådgivning om tobak till de som arbetar inom psykiatrin.

Förutom att vara moderator för seminariet kommer Barbro att presentera stödmaterialet till psykiatrin.


Birgitta Enmark
Birgitta är legitimerad tandhygienist med ansvar att samordna tandvård till asyl/ nyanlända samt det tobaksförebyggande arbetet för Folktandvården Gävleborg AB, hon sitter även  med i styrelsen för Tandvård mot tobak.

Rubrik: Integrationsarbete inom tandvården


Katarina Danielsson
Katarina Danielsson är disputerad specialistläkare i psykiatri. Hon arbetar som överläkare och medicinskt ledningsansvarig på den akuta beroendemedicinska avdelningen 4B, Beroende och Neuropsykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Katarina har hållit ett flertal föreläsningar och har medievana från deltagande i både TV, radio och flera tidningar där hon berättat om sin forskning. Som facklig representant och ansvarig överläkare vid sin avdelning  arbetade hon med förberedelserna inför att rökrummen togs bort inom slutenvården vid psykiatrin på Akademiska sjukhuset 2015. Hon har nu startat en studie bland de inlagda på avdelningen 4B om tobaksberoende och hur de påverkas av rökstoppet på avdelningen. Hon kommer att berätta om sina erfarenheter av att bedriva sluten psykiatrisk vård på en rökfri avdelning.

Rubrik: Rökfri psykiatrisk slutenvård vid Akademiska sjukhuset


Atanas Petkovski
Atanas Petkovski är folkhälsoutvecklare i Region Jönköpings län, med övergripande ansvar för fokusområdena integration och hälsoekonomi. Atanas är kontkatperson för samverkan kring folkhälsoarbetet i Nässjö- och Tranås kommun. Han är ordförande i fokusgruppen hälsa, och medlem i beredningsgruppen som tillhör integrationsrådet i Jönköpings län. Atanas leder och samordnar arbetet kring Modersmålsbaserad hälsokommunikation - det hälsostödjande systemet i Jönköpings län.

Rubrik: Modersmålsbaserad hälsokommunikation - det hälsostödjande systemet i Jönköpings län

 


B:2  - Lagstiftning, tillsyn och policyarbete

Moderator: Suzanne Bengtsson

Suzanne Bengtsson
Suzanne Bengtsson arbetar sedan 2008 som tillsynshandläggare för alkohol- och tobakstillsyn på Länsstyrelsen i Stockholm (numera deltid). Hon har också arbetat med folköls- och tobakstillsyn i Stockholms stad från 2001-2007. Samtidigt som hon var preventionssamordnare i staden. Ytterligare tidigare arbetade hon många år som fältassistent på Stockholms gator och torg. På 70-talet var Suzanne föreståndare för en stor fritidsgård.  Alla ungdomar rökte inomhus i början, som man gjorde på den tiden, men efter träget arbete blev miljön rökfri. Suzanne är från och med i år ledamot i styrelsen för riksförbundet Visir - vi som inte röker. Hon reser också runt i landet och föreläser om tobak eller är med som sakkunnig vid tobakstillsyn. Tobaksberoende blir man inte av med så lätt.
Josefin Jonsson
Josefin P Jonsson är chef för Enheten för Tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten. Enheten har ett övergripande ansvar för tillsyn över verksamhetsutövare och tillsynsvägledning av regionala och lokala myndigheters tillsynsarbete enligt bestämmelserna i tobakslagstiftningen. Enheten ansvara även för att sammanställa, analysera och förmedla kunskap inom tobaksområdet i syfte att främja en god folkhälsa.

Rubrik: Nya EU-gemensamma bestämmelser inom tobaksområdet och hur de påverkat svensk lagstiftning


Conny Carlsson
Conny arbetar som tillsynssamordnare av tobak och folköl i Stockholms stad sen förra hösten. 2008-2016 arbetade han som preventionssamordnare på Östermalm med ansvar för tillsynen. Han har varit drivande i det tobaksförebyggande arbetet och använt kontrollköp som metod. 2013 fick han Förnyelsepriset, för sitt framgångsrika arbete med tillsyn. Conny är även en efterfrågad föreläsare i hela landet.
1998 startade han barnrockbandet TORE and the NO SMOKER, där han spelar trummor. Bandet spelar rökfri hårdrock för både barn och vuxna. 2012 tilldelades han kulturpriset på Gotland för sina insatser inom barnkulturen. Han har många års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, som fältassistent, föreståndare på fritidsgård, fritidspedagog, skolledare, kolloledare och har även varit ordförande i VISIR Stockholm/Uppsala.

Rubrik: Kontrollköp som metod i tillsynsarbetet


Foto: Susanne Berner

Foto: Susanne Berner

Foto: Susanne Berner

Foto: Susanne Berner

Lena Rydman och Charlotte Nycander
Företrädare för HVB-hemmet Vilhelmsro redogör för hur det gemensamma synsättet möjliggjort en tobaksfri miljö för de inskrivna barnen och ungdomarna. HVB-hemmet Vilhelmsro tar emot barn med psykosocial problematik i åldrarna 9-16 år. Sedan många år har tobaksfri miljö varit ett prioriterat område, vilket möjliggjorts av att alla drar åt samma håll med ett gemensamt synsätt. Lena Rydman är föreståndare, socionom och KBT-terapeut. Charlotte Nycander är psykiatrisjuksköterska och engagerad förespråkare för tobaksfrihet. Båda har mångårig erfarenhet av arbetet med ungdomar.

Rubrik: Tobaksfritt HVB-hem, ett aktivt ställningstagande för god omvårdnad under hela placeringstidenB:3 - Etiska aspekter och hälsoekonomi

Moderator: Lena Sjöberg

Lars Lindholm
Lars är professor i hälsoekonomi på enheten för Epidemiologi och Global hälsa vid Umeå universitet.

Rubrik: Rökintervention från ett hälsoekonomiskt perspektiv


Joar Björk
Joar är läkare i Växjö och doktorand i medicinsk etik vid karolinska institutet, där hans huvudsakliga inriktning handlar om frågor som rör rättviseaspekten i vården, prioriteringar och attityder hos vårdpersonalen.

Rubrik: "Etiska aspekter på rökningen och rökaren"


Ingrid Talu
Ingrid är lärare i samhällsvetenskapliga ämnen och ordförande i Lärare mot Tobak. Hon har under många år arbetat för tobaksfri arbetstid för både elever och personal i kommunen, och behovet av en lagstiftning som stödjer skolans arbete. Hon har med stort engagemang arbetat för att eleverna ska lära sig de demokratiska redskapen för att påverka och förändra. Under de senaste åren har hon framförallt arbetat med tobaksfria investeringar i pensionsfonder och hållbar utveckling. Aktuella frågor som tas upp under föreläsningen med barnen i fokus.

Rubrik: Tobaken, barnen och framtiden. Långsiktiga investeringar - är vi ett exempel för barnen?


B:4 - Barnarbete, miljöpåverkan och Barnkonventionen

Moderator: Maria Nilsson

Maria Nilsson
Maria Nilsson är docent och forskare vid Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet. Marias forskningsområden handlar om hälsa kopplat till klimatpåverkan, men också om hållbar utveckling. Dessutom är Maria till en liten del knuten till Västerbottens läns landstings Folkhälsoenhet där hon bidrar med sina expertkunskaper inom området tobak och ungdomar. Förutom att föreläsa under detta seminarium kommer kommer Maria att vara moderator. Maria ger även en introduktion till en ny kunskapsöversikt, Tobaksfria ungdomar, som du finner på www.tobaksstopp.nu på seminarie A:3.

Rubrik: Tobak som en fråga om mänskliga rättigheter


Margareta Pantzar
Margareta är psykolog och vice ordförande i Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak. Hon arbetar som konsult, utbildare och författare på området tobaksavvänjning för unga och vuxna. Margareta är engagerad i arbetet med Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025. På detta seminarium presenteras projektet Barnets rätt i tobaksfrågan, BRiT och de powerpoint presentationer som tagits fram med bakgrundstexter om barnkonventionen och tobakskonventionen. Presentationerna finns att beställa på tobaksfakta.se och lyfter barnets perspektiv i tobakspolitiken.

Rubrik: Tobakspolitiken ska skydda barnen och utgå från barnkonventionen och tobakskonventionen


Helen Stjerna
Helen är generalsekreterare på A Non Smoking Generation. Hon är utbildad civilekonom och har många års erfarenheter av kommunikation och affärsutveckling inom näringslivet, Värdefulla erfarenheter som förvaltas väl inom NSG. De senaste åren har NSG utvecklat programmet Tobaksfri skoltid NU! som ett stöd för skolan att skapa en tobaksfri kultur och minska antalet tobaksdebuter. NSG driver också i samarbete med SIDA, föreläsningsturnén "Tobaksbarn - 50 kr och barnarbete på köpet!". Under turnén möter NSG föreläsare ca 30 000 elever och ingen lämnas oberörd.
Under seminariet får du ta del av NSGs utvecklingsarbete och hur det relaterar till global hållbar utveckling.

Rubrik: NSGs utvecklingsarbete och hur det relaterar till en global hållbar utveckling

 


SEMINARIE C
Fredag 15 september 10.00 - 11.00


C:1 - Levnadsvanor och NCD

Moderator: Irene Nilsson Carlsson

Iréne Nilsson Carlsson
Iréne Nilsson Carlsson är moderator för detta seminarium. Iréne är folkhälsoråd på Socialstyrelsen. Hon är engagerad i att stärka hälsoperspektivet i hälso- och sjukvården. Sedan 2011 har Irene arbetat med att stödja införandet av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, Iréne arbetar också med frågor om kroniska sjukdomar och att stärka patienternas ställning i vården.

 


Anna Mattsson
Anna är utredare på Socialstyrelsen och projektledare för revideringen av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna ger rekommendationer om åtgärder för att förebygga sjukdom genom att stödja patienten att förändra ohälsosamma levnadsvanor, däribland tobaksbruk. Rekommendationer om åtgärder kring tobaksbruk utgör en stor del av riktlinjeområdet.

Rubrik: Uppdaterade nationella riktlinjer


Hans Lingfors
Hans Lingfors, med dr och distriktsläkare, arbetar på Primärvårdens FoU-enhet, Futurum, Region Jönköpings län. Hans arbetsområde är forskning och utveckling av metoder och verktyg, som är ägnade att vara till hjälp för att stödja patienten till hälsosamma levnadsvanor. Just nu byggs med stöd av SKL tillsammans med alla sjukvårdsregioner ett gemensamt nationellt kliniskt kunskapsstöd upp, som ska bidra till evidensbaserad praktik vid alla vårdcentraler i Sverige. Hans kommer att berätta om hur ämnet "Levnadsvanor" kommer att se ut.

Rubrik: Kliniskt kunskapsstöd


Foto: P-O Sjöberg

Foto: P-O Sjöberg

Annika Sandelin
Annika Sandelin, sjuksköterska och specialistsjuksköterska med inriktning mot ioerationssjukvård. Hon har en masterexamen i omvårdnad och en kandidatexamen i vårdpedagogik. Arbetar som utbildningsledare inom funktionsområdet Perioperativ Medicin och Intensivvård vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Medlem i Riksföreningen för operationssjukvård sedan många år och har medverkat i projektet "Stark för kirurgi - Stark för livet" Föreläsningen handlar om betydelsen av hälsosamma levnadsvanor hos personer som ska genomgå kirurgiska ingrepp.

Rubrik: Betydelsen av hälsosamma levnadsvanor i samband med operation


C:2 - Cancer och tobak

 

Moderator: Shirin Bartholdsson

Shirin Bartholdsson
Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare på Regionalt Cancercentrum (RCC) Väst, hon har tidigare jobbat med tillsyn av tobak inom Malmö stad och senare även med ett brett folkhälsouppdrag på Angereds Närsjukhus. Hon är också ordförande för den nationella arbetsgruppen för prevention inom RCC. 

Rubrik: ”Kan vi redan se ett trendbrott i rökrelaterade cancersjukdomar?”


Foto: Ninna Ekstrand

Foto: Ninna Ekstrand

Sölvi Vejby
Sölvi är sjuksköterska och sedan 17 år tillbaka stationerad på hematologen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I dag är hon även vårdplatskoordinator och doktorand. Hon har lång erfarenhet av projektarbete lokalt och nationellt kring levnadsvanor och cancer. Forskar kring levnadsvanan fysisk aktivitet för patienter som genomgår stamcellstransplantation.
Föreläsningen kommer att handla om vikten av att sluta röka när man drabbats av cancer, oavsett orsak, hur tobak påverkar samma organ i kroppen så att biverkningar förstärks och hur nikotinet kan "vinna" och ta över effekten av strålbehandlingen.


Erika Häggström
Erika är sjuksköterska och arbetar idag som processkoordinator inom cancerprevention, cancerrehabilitering, palliativ vård och kontaktsjuksköterskenätverket på Regionalt Cancercentrum (RCC) Uppsala Örebro. Hon har tidigare arbetat som samordnare och sakkunnig i tobaksprevention i Region Uppsala.

Rubrik: Cancerpreventionskalkylatorn - vad är det och hur kan den användas?


C:3 - Implementering och utvärdering

Moderator: Annika Frykholm

Annika Frykholm
Annika Frykholm är utredare inom området tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten


Karin Guldbrandsson
Karin Guldbrandssn är utredare vid Folkhälsomyndigheten och docent vid Intitutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Föreläsningens innehåll kommer att handla om; från forskning till praktik, om att sprida och implementera kunskap och metoder.

Rubrik: Att sprida och implementera - lättare sagt än gjort

 


Per Tillgren
Per Tillgren är Professor emeritus i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola. Belyste i sin avhandling hur samhället och enskilda individer kan mobiliseras för att sluta med tobak och effekterna utifrån "Quit and Win" modellen. Per har svarat för nationella utvärderingar av bl a tobaksförebyggande arbete, SKL-projektet "Vård på lika villkor" och folkhälsovetenskaplig utbildning i Sverige, Norge och Danmark. Ingår i A Non Smoking Generations rådgivande grupp för metodstöd vid implementering och utvärdering.

Rubrik: Utvärdering - en reflektion utifrån tobaksförebyggande arbete


Josefine Wångdahl
Josefine är doktorand och forskningsassistent i forskargruppen socialmedicinsk epidemiologi som leds av professor Ragnar Westerling. Hon forskar inom området hälsolitteracitet, hälsokommunikation, migration och hälsa. Fler forskningsprojekt ingår om hälsofrämjande insatser riktade till invandrare och  nyanlända flyktingar. Josefin undervisar och föreläsar om hälsolitteracitet både inom och utanför universitetet. Driver den svenska sidan om hälsolitteracitet, www.halsolitteracitet.se

Rubrik: Hälsolitteracitet - vad är det och varför är det viktigt?


C:4 - E-cigaretter, snus och andra rökprodukter

Moderator: Barbro Holm Ivarsson

Barbro Holm Ivarsson
Se presentation av Barbro under B:1. På detta seminarium kommer Barbro förutom att vara moderator, att dela med sig av sin expertkunskap inom området e-cigaretter. E-cigarett är en mycket komplicerad fråga med många aspekter som delar forskarvärlden. Barbro tar upp e-cigaretten som avvänjningsmetod, som inkörsport till konventionell rökning för ungdomar, innehåll, skadlighet, passiv rökning och lagstiftning - och belyser det som är kontroversiellt.

                                                                Rubrik: E-cigaretter - vad vet vi idag?

 


Cecilia Magnusson
Cecilia Magnusson är verksamhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholm läns landsting och professor i folkhälsoepidemiologi vid Karolinska institutet. Hennes forskning rör trender i sjukdomsbördan och centrala determinanter för ohälsa. Cecilia leder ett nationellt samarbetsprojekt kring hälsoeffekter av snus, vilket kommer att presenteras på seminariet.

Rubrik: Nya rön kring snusets hälsoeffekter


Rathi Ramji
Rathi Ramji kommer från Indien där hon utbildat sig till tandläkare, vid Umeå universitet har hon läst global hälsa (MSc). Hon har i ett forksningsprojekt varit associerad med Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet i ett samarbete med Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. Hennes främsta forskningsintresse är användning av nya nikotininnehållande produkter bland ungdomar och psykisk ohälsa. Under seminariet kommer Rathi att presentera delar av det Folkhälsomyndighetsstödda vattenpipeprojekt som genomförts bland ungdomar i Umeå.